Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Hyposoter_ebeninus.jpg

Algemene richtlijnen voor subsidieverstrekking

RICHTLIJNEN VOOR SUBSIDIEVERSTREKKING DOOR DE UE-STICHTING

(beschikbaar als PDF onder de tab subsidieaanvraagformulier)

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) verleent subsidies ten behoeve van activiteiten waarmee de kennis van de entomologie in Nederland wordt bevorderd. De UES heeft eveneens de mogelijkheid om aan entomologen apparatuur, al dan niet in bruikleen, te verstrekken. Elders in deze website is een overzicht opgenomen van subsidies die gedurende de afgelopen jaren door de UES zijn verleend. 

Onderstaande “ALGEMENE RICHTLIJNEN” zijn voor alle aanvragen van belang.

Onder “SPECIFIEKE RICHTLIJNEN” volgen nog enkele opmerkingen bij aanvragen voor specifieke activiteiten.

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Een activiteit gericht op de bevordering van de entomologie kan betreffen: een onderzoeksproject, natuurbeschermingsproject, verzamelreis, studiereis, onderzoeksstages, publicatie of het bijwonen van een congres c.q. symposium.

Alle aanvragen voor subsidie dienen te worden ingediend door middel van het passende aanvraagformulier. Er zijn 5 verschillende formulieren voor onderscheiden activiteiten. Ze kunnen vanaf deze website worden gedownload.

De aanvragen dienen voor 15 april, respectievelijk voor 15 november, voor behandeling in de betreffende bestuursvergaderingen van mei en december, bij het secretariaat van de stichting op het juiste formulier te zijn ingediend.

Op andere wijze ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. In de aanvraag dient te worden aangegeven hoe de te subsidiëren activiteit de entomologie in Nederland bevordert.

Per aanvrager kan per subsidieronde slechts voor één activiteit een aanvraag worden ingediend.

Aanvragen dienen door de belanghebbende zelf ingediend te worden.

Indien in het kader van een activiteit door meerdere personen subsidie wordt gevraagd, dient ieder van deze personen een afzonderlijke aanvraag voor de door hem/haar gevraagde subsidie in te dienen. Dit onder duidelijke vermelding van de individuele rol in het gezamenlijke project en financiële bijdrage.

Een subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een volledige begroting voor het bedrag van de aanvraag. De totale kosten van de activiteit dienen onderdeel uit te maken van deze begroting. Indien van toepassing dienen ook de inkomsten van de activiteit vermeld te worden, inclusief bijdragen van derden en eigen bijdragen van de aanvrager (zie aanvraagformulier). Indien bij andere instellingen voor de desbetreffende activiteit ook een aanvraag is ingediend, dient dit, met het beoogde of behaalde resultaat, te worden gemeld. Het aanvragen van subsidies bij andere instellingen wordt sterk aanbevolen, deze dienen duidelijk op het formulier aangegeven te zijn, ook als ze nog in behandeling zijn.

Personele kosten worden in het algemeen niet gesubsidieerd.

Activiteiten die voor bovengenoemde uiterste indien data al zijn gestart of al zijn afgesloten komen niet meer voor subsidiëring in aanmerking.

Indien een activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd in dienst van een organisatie wordt verricht dient de bijdrage van deze organisatie in de aanvraag vermeld te worden, onder overlegging van bewijsstukken hiervoor.

Binnen één maand na afloop van de gesubsidieerde activiteit dient een kort schriftelijk verslag, tezamen met een financiële verantwoording, aan het secretariaat van de UES te worden gezonden. Gelden die niet worden aangesproken dienen te worden teruggestort.

Als de gesubsidieerde activiteit uitmondt in een publicatie, dient daarin de UES als subsidiegever te worden vermeld.

Het bestuur behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanvragen af te wijzen.

 

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN

SUBSIDIEERING VLIEGREIZEN

Omdat reizen met het vliegtuig belastend is voor het milieu, inclusief insecten, gelden specifieke eisen voor het subsidiëren van vliegreizen. Binnen Europa worden de kosten gemaakt voor een vliegreis in principe niet vergoed als reizen met andere middelen redelijkerwijs mogelijk is. Buiten Europa worden vliegreizen alleen vergoed als duidelijk gemaakt is waarom het resultaat van de reis opweegt tegen de milieubelasting van de reis. Een criterium hierbij is dat de ingebrachte expertise en werkzaamheden uniek zijn en het project dus niet door (lokale) andere personen uitgevoerd zou kunnen worden. Ook moeten de bevindingen goed gedocumenteerd en bij voorkeur gepubliceerd worden en het verzamelde materiaal goed worden opgeslagen.

BUITENLANDSE STUDIEREIZEN

Bij de aanvraag van subsidie voor een buitenlandse studiereis dient aangegeven te worden of het een nieuwe activiteit betreft dan wel dat het aansluit bij voorgaande of lopende activiteiten.

BUITENLANDSE VERZAMELREIZEN

Bij de aanvraag van subsidie voor een buitenlandse verzamelreis dient aangegeven te worden of het een nieuwe activiteit betreft dan wel dat het aansluit bij voorgaande of lopende activiteiten. Bij verlening van de geheel of gedeeltelijk gevraagde subsidie zijn nog de volgende voorwaarden van toepassing.

Bij de aanvang van de verzamelreis dient de aanvrager de nodige visa, onderzoeks-, uitvoer- en invoervergunningen voor entomologisch materiaal in bezit te hebben. De aanvrager dient zich er rekenschap van te geven dat het ontbreken van dergelijke vergunningen niet alleen hemzelf in moeilijkheden kan brengen, maar ook direct en indirect schade kan berokkenen aan de Nederlandse entomologie.

Aanvragers wordt erop attent gemaakt, dat vanaf 10 december 2014 het verzamelde materiaal tevens is onderworpen aan het Nagoya Protocol (zie hieronder). De UES aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de aanvrager op één of meer van bovengenoemde voorwaarden in gebreke blijft.

Materiaal dat uit gesubsidieerde verzamelreizen resulteert, dient afgestaan te worden aan een van de wetenschappelijke entomologische musea in Nederland. Dit museum dient in het aanvraagformulier voor de subsidie te worden aangegeven. Sommige musea aanvaarden geen nieuw materiaal zonder de benodigde bescheiden.

Indien sociale media, bv. blogs of websites, worden gebruikt om anderen omtrent de door UES gesubsidieerde verzamelreis te informeren, dient hierin tevens het logo van de UES te worden opgenomen.

BUITENLANDSE ONDERZOEKSSTAGES (BSc en MSc)

Internationale reiskosten voor universitaire- en HBO-afstudeerstages zijn onder bepaalde voorwaarden sinds begin 2018 subsidiabel. Studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen (zowel universitair als HBO) kunnen tijdens hun studietijd éénmalig subsidie aanvragen voor reiskosten (tot een maximum van €1.250,-) die gepaard gaan met een entomologische onderzoeksstage in het buitenland. Hierbij dient het bij de aanvraag duidelijk te zijn dat het onderzoek een entomologisch onderwerp betreft.

Aanvragen voor afstudeerstages dienen vergezeld te gaan met een aanbevelingsbrief van de begeleider van de Nederlandse onderwijsinstelling. Binnen één maand na afloop van de gesubsidieerde stage dient een kort schriftelijk verslag, tezamen met een financiële verantwoording, aan het secretariaat van de UES te worden gezonden. Bovendien dient voor afstudeerprojecten het stageverslag naar de UES te worden gestuurd.

Gelden die niet worden aangesproken dienen te worden teruggestort. Het aanvragen van cofinanciering bij andere subsidieverstrekkers wordt sterk aanbevolen, deze dienen duidelijk op het formulier aangegeven te zijn, ook als deze nog in behandeling zijn.

PUBLICATIES OP ENTOMOLOGISCH GEBIED

Indien een uitgave (mede) door de UES is gesubsidieerd dient het logo van de UES in de publicatie te worden opgenomen. Indien dit niet mogelijk is dient de UES in de acknowledgements vermeld te worden.

REISKOSTEN AUTO

Indien het voor het (veld)onderzoek noodzakelijk is om met een auto te reizen, wordt een maximale KM-vergoeding van € 0,30 per gereden KM beschikbaar gesteld. De noodzaak dient in de aanvraag aangetoond te worden. Ingeval geen noodzaak is aangetoond om met de auto te reizen, wordt maximaal de Openbaar Vervoer (OV) prijs 2e klas vergoed.

CONGRESSEN/SYMPOSIA

Uitgangspunt bij het subsidiëren van het bijwonen van internationale wetenschappelijke congressen en symposia is dat de aanvrager van de subsidie op de betreffende bijeenkomst zelf een lezing houdt dan wel, als eerste auteur, een poster presenteert. Tevens dient hierbij de positie van Nederland in de internationale entomologenwereld te worden ondersteund c.q. versterkt.

Voor deze subsidiëring gelden de volgende grenzen: De maximale subsidie voor een congres binnen Europa bedraagt € 625, voor een congres buiten Europa wordt maximaal een bedrag van € 1.250 beschikbaar gesteld Indien een congres/symposiumbezoek (mede) door de UES is gesubsidieerd dient het logo van de UES in de presentatie c.q. op de poster te worden opgenomen.

De UES stelt promovendi (PhD studenten) eenmalig in de gelegenheid, in het kader van hun promotieonderzoek, een subsidie aan te vragen voor het bijwonen van een congres/symposium, voor de presentatie van de eigen onderzoeksresultaten op een internationaal congres.

MSc studenten kunnen, als uitzondering op de algemene regel, eveneens éénmalig voor een vergoeding voor congres/symposiumbezoek in aanmerking komen. Overeenkomstig de voorwaarden voor promovendi dienen ook zij tijdens het congress een presentatie betreffende hun studieresultaten te houden.

Alle subsidieaanvragen van PhD c.q. MSc studenten dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de betreffende (co)promotor of studiebegeleider.

APPARATUUR

De UES beschikt over apparatuur die ter leen kan worden verstrekt. Hiertoe dient de aanvrager zich tot het secretariaat van de UES te wenden. Beschikbaar materiaal wordt middels een bruikleenovereenkomst uitgeleend.

HET NAGOYA PROTOCOL (NP)

Het materiaal dat wordt verzameld tijdens de door UES gesubsidieerde activiteit, valt in principe onder de bepalingen van de EU. Verordening 511/2014, waarin de implementatie van het Nagoya Protocol in de Europese Unie is geregeld. Het NP is inmiddels ook door Nederland geratificeerd. Het gaat in dit kader te ver om de vele aspecten van het NP en de Verordening te bespreken. Vast staat, dat ook insecten beschouwd worden als genetisch materiaal in de zin van het NP. Voor verdere oriëntatie wordt de lezer verwezen naar de websites: http://www.absfocalpoint.nl/