Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Drosophila_suzukii.jpg

In het verslagjaar heeft het bestuur van de Stichting zich opnieuw ingezet om invulling te geven aan de statutaire doelstelling, die de ontsluiting omvat en de instandhouding van de door de heer J.M.A. van Groenendael opgebouwde indo-australische Lepidoptera-verzameling.

Bestuur

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

 

In 2017 werden twee reguliere vergaderingen gehouden op 12 mei en 8 december, waarin de lopende zaken werden behandeld.  

Voor overleg en ter voorbereiding van deze vergaderingen was er in augustus een tussentijdse ontmoeting van enkele bestuursleden met de betrokken mensen van Naturalis.

Ook was er in juli een ontmoeting met leden van de familie Van Groenendael, die in Naturalis werden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de collectie van hun voorvader.

 

Subsidies

 

Papillottenproject

Het bestuur heeft in het verleden afspraken gemaakt met Naturalis ter uitvoering van een project waarin de papillotten van de Groenendael-collectie worden geregistreerd en foto’s worden gemaakt van de inhoud.

Maandelijks geeft Naturalis een overzicht van de aantallen ontsloten vlinders.

In 2017 werden de data van 23.846 papillotten met foto van de daarin verpakte vlinders geregistreerd, 6.386  vlinders werden door een specialist geïdentificeerd en 162 exemplaren werden geselecteerd om te worden geprepareerd voor de collectie. Voor dit project werd in 2017 een subsidie van € 39.652 toegezegd.

Maleise vlinders

Er werd door Naturalis een subsidieaanvraag ingediend voor een project getiteld “Kennis over Maleisische vlinders breed inzetbaar”, dat samenwerking en uitwisseling van gegevens beoogt met vele instituten in de wereld. Deze aanvraag had betrekking op het aantrekken van een projectcoördinator. Het VGKS-bestuur ging hierin mee, en stelde een bedrag van maximaal € 27.000 beschikbaar voor de eerste twee periodes van zes maanden van het project. De aanstelling van de projectcoördinator is in februari 2018 gerealiseerd.

Financiën en Beleggingen

De Van Groenendael-Krijger Stichting is een vermogensfonds. Het kapitaal van de stichting is via een vermogensbeheerder voor langere termijn duurzaam belegd in financiële waarden, waardoor de jaarlijkse resultaten aanzienlijk kunnen verschillen. Subsidies worden via de resultatenrekening verwerkt. Het resultaat wordt jaarlijks in het stichtingskapitaal gemuteerd. 

 

Over het jaar 2017 is door de stichting een negatief resultaat geboekt van € 23.285.

Het positieve resultaat over 2016 bedroeg € 10.360. Het verschil is voornamelijk veroorzaakt door enerzijds de hogere subsidieverlening (€ 66.700). Anderzijds was sprake van een toename van de per saldo voordelige koersverschillen (€ 36.300). 

Het resultaat over 2017 wordt en laste gebracht van het stichtingskapitaal

In het verslagjaar heeft het bestuur van de Stichting zich opnieuw ingezet om invulling te geven aan de statutaire doelstelling, de bevordering van de Entomologie in Nederland.

 

Bestuur

Naast de twee reguliere vergaderingen op 12 mei en 8 december 2017, waarin de lopende zaken werden behandeld, hield het bestuur op 12 mei 2017 een plenair overleg waarin werd nagedacht over mogelijke nieuwe activiteiten waarop de Stichting zich zou kunnen richten. 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

 

Beleid

Nieuw was de formulering van een beleidsplan, dat voortaan uitgangspunt zal zijn voor de activiteiten  van de Stichting. Een verkorte versie van dit beleidsplan is gepubliceerd op de website www.ue-stichting.nl 

De UES is aangesloten bij FIN (de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland) en beijvert zich te voldoen aan de FIN-Code “Goed Bestuur”. 

 

Subsidies

Er werden 34 subsidieaanvragen voor entomologische projecten ontvangen waarvan er 32 werden gehonoreerd met een totaalbedrag van € 65.321.

Voor bezoek aan congressen en symposia werden 19 subsidieaanvragen ontvangen waarvan 18 werden gehonoreerd  met en totaalbedrag van € 11.750.

Een overzicht van de gesubsidieerde projecten van de laatste vijf jaren vindt u op de website.

Ook werden er twee nieuwe microscopen met toebehoren aangeschaft voor een bedrag van 

€ 10.516 en in bruikleen gegeven.

 

Hoewel het bestuur daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt verwijst het subsidieaanvragers nadrukkelijk naar de voorwaarden van het Nagoya-protocol ten aanzien van vangsten op buitenlandse expedities.

 

UE-Leerstoel RUG

Op aanvraag van de UE-hoogleraar aan de Rijks Universiteit Groningen werd een bedrag van 

€ 50.00 toegekend ten behoeve van het project “Bio-bouwers” voor het aantrekken van een veld-assistent.

 

UE-prijzen

De UE-MSc Thesisprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan een meesterwerkstuk op het gebied van de Entomologie, ging dit jaar naar de thesis “Do populations of Dytiscus latissimus choke on their diet of their larvae?” van Ilse Scholten. Deze was voorgedragen door haar begeleiders aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De prijs, die bestaat uit een bedrag van € 500, een oorkonde en de UE-gedenkpenning is uitgereikt tijdens de NEV-Entomologen-dag in 

december 2017.

 

Ook werd besloten om dit jaar de UE-Stimuleringsprijs, die bestemd is voor veelbelovende jonge entomologen, toe te kennen aan Niels-Jan Dek. Hij levert een grote en stimulerende bijdrage aan de kennis van de entomologische fauna van Nederland, in het bijzonder de provincie Zeeland. De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van € 1.250, een oorkonde en de UE-gedenkpenning, is aan hem uitgereikt tijdens de NEV-Wintervergadering in februari 2018.

 

Financiën en Beleggingen

De UES is een vermogensfonds waarvan, conform de statuten van de stichting, het vermogen in stand moet blijven teneinde de subsidieverlening in de toekomst te waarborgen. Uitgaande van dit instandhoudingsbeginsel moet het bestuur van de stichting ook rekening houden met de geldontwaarding. Het kapitaal van de stichting is via een vermogensbeheerder voor de lange termijn duurzaam belegd in financiële waarden, waardoor de jaarlijkse resultaten aanzienlijk kunnen verschillen. Jaarlijks wordt door het bestuur bepaald welk deel van het jaarresultaat aan de subsidiereserve wordt toegevoegd, het resterende deel wordt in het stichtingskapitaal gemuteerd. Over een reeks van jaren wordt beoordeeld of de geldontwaarding in het vermogen is goedgemaakt. Indien blijkt dat de geldontwaarding ruimschoots is goedgemaakt, bestaat extra ruimte voor subsidieverlening.

 

Over het jaar 2017 is door de stichting een resultaat behaald van € 178.523. Dit is aanzienlijk hoger dan het resultaat over 2016 van € 32.606. Het grote verschil is voornamelijk veroorzaakt door een toename van de per saldo voordelige gerealiseerde en ongerealiseerde koers- verschillen. 

Conform het hiervoor geschetste instandhoudingsbeginsel wordt van het resultaat over 2017 

€ 34.199 toegevoegd aan de subsidiereserve, die daarna per eind 2017 € 146.152 bedraagt. Het resterende deel van het resultaat 2017, € 144.324, wordt aan het stichtingskapitaal toegevoegd.

 

Vooruitzichten

Ook naar de toekomst zal het verlenen van subsidies voor entomologische activiteiten de belangrijkste activiteit van het bestuur blijven.

In 2018 zullen verbeterde formulieren voor het aanvragen van de verschillende vormen van subsidie op de website worden gepubliceerd in het Nederlands en Engels.

 

Voorts zullen suggesties uit het plenaire overleg van het bestuur in mei 2017 in het komende jaar om actieve invulling vragen. 

Ook zal het bestuur zich moeten beraden op de mogelijkheden om in 2019 opnieuw een UE-leerstoel aan een van de Nederlandse universiteiten te realiseren gezien het aflopen van de vijfjaar-termijn voor de UE-hoogleraar aan de RUG.

 

 

Samenstelling bestuur van de Van Groenendael-Krijger Stichting tot Bevordering van de Entomologische Wetenschap :

Voorzitter: Drs. P. Koomen

Penningmeester:  Dr. P. Oosterbroek

Secretaris Sj. Tiemersma
 
Overige bestuursleden:
Dr. J.A.J. Breeuwer  
O. Franken MSc.
Dr. C. Gielis
A. Krediet PhD.
Mevr. M.J. van der Straten
R.H. van Veenhuisen RA.
Dr. O.F.J. Vorst

Het bestuur is onbezoldigd.
 
Contact:
Het secretariaat van de Van Groenendael-Krijger Stichting is gevestigd op hetzelfde adres als de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, zie hiervoor derhalve de contactgegevens van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.
 
====== 
Fiscaalnummer 8055.70.238
======