UE-Stichting.nl

Hoofdmenu voor internet explorer gebruikers:

zoeken

Algemene richtlijnen voor subsidieverstrekking

RICHTLIJNEN VOOR SUBSIDIEVERSTREKKING DOOR DE UE-STICHTING

(beschikbaar als PDF onder de tab subsidieaanvraagformulier)

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) verleent subsidies ten behoeve van projecten waarmee de kennis van de Entomologie in Nederland wordt bevorderd. De UES heeft eveneens de mogelijkheid om aan Entomologen apparatuur, al dan niet in bruikleen, te verstrekken.

Elders in deze website is een overzicht opgenomen van subsidies die gedurende de afgelopen jaren door de UES zijn verleend.

Onderstaande “ALGEMENE RICHTLIJNEN” zijn voor alle aanvragen van belang. Onder “SPECIFIEKE RICHTLIJNEN” volgen nog enkele opmerkingen bij aanvragen voor specifieke projecten.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Een project gericht op de bevordering van de Entomologie kan betreffen: een research project, verzamelreis, studiereis, publicatie of het bijwonen van een congres c.q. symposium.

Alle aanvragen voor subsidie dienen te worden ingediend door middel van het aanvraagformulier dat van deze website kan worden gedownload. Op andere wijze ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De aanvragen dienen voor 15 april, respectievelijk voor 15 november, voor behandeling in de betreffende bestuursvergaderingen van mei en december, bij het secretariaat van de Stichting, te zijn ingediend.

Per aanvrager kan per subsidieronde slechts voor één activiteit een aanvraag worden ingediend.

Projecten die voor bovengenoemde uiterste indiendata al zijn gestart of al zijn afgesloten komen niet meer voor subsidiëring in aanmerking.

Entomologische activiteiten in het kader van BSc of MSc studies, komen niet voor subsidie in aanmerking. Voor studiebeurzen worden geen middelen ter beschikking gesteld.Bij wijze van uitzondering wordt, onder bijzondere voorwaarden, aan BSc of MSc studenten toegestaan subsidie voor bezoek van een congres/symposium aan te vragen, mits een presentatie wordt gegeven.Zie hiervoor verder onder "congressen/symposia".

Aanvragen dienen door de belanghebbende zelf ingediend te worden. Indien in het kader van een project door meerdere personen subsidie wordt gevraagd, dient ieder van deze personen een afzonderlijke aanvraag voor de door hem/haar gevraagde subsidie in te dienen. Dit onder duidelijke vermelding van de individuele bijdrage.

Een subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een volledige begroting voor het bedrag van de aanvraag. De totale kosten van de activiteit dienen onderdeel uit te maken van deze begroting. Indien van toepassing dienen ook de inkomsten van het project vermeld te worden, inclusief bijdragen van derden en eigen bijdragen van de aanvrager (zie aanvraagformulier). Indien bij andere instellingen voor het desbetreffende project ook een aanvraag is ingediend, dient dit, met het behaalde resultaat, te worden gemeld.

Personele kosten worden in het algemeen niet gesubsidieerd.

Indien een project waarvoor subsidie wordt gevraagd in dienst van een organisatie wordt verricht dient de bijdrage van deze organisatie in de aanvraag vermeld te worden, onder overlegging van bewijsstukken hiervoor.

In de aanvraag dient te worden aangegeven hoe het te subsidiëren project de Entomologie in Nederland bevordert.

Binnen één maand na afloop van het gesubsidieerde project dient een kort schriftelijk verslag, tezamen met een financiële verantwoording, aan het secretariaat van de UES te worden gezonden. Gelden die niet worden aangesproken dienen te worden teruggestort.

Als de gesubsidieerde activiteit uitmondt in een publicatie, dient daarin de UES als subsidiegever te worden vermeld.

Het bestuur behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanvragen af te wijzen.

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN

BUITENLANDSE STUDIEREIZEN

Bij de aanvraag van subsidie voor een buitenlandse studiereis dient aangegeven te worden of het een nieuw project betreft dan wel dat het aansluit bij voorgaande of lopende projecten.

BUITENLANDSE VERZAMELREIZEN

Bij de aanvraag van subsidie voor een buitenlandse verzamelreis dient aangegeven te worden of het een nieuw project betreft dan wel dat het aansluit bij voorgaande of lopende projecten. Bij verlening van de geheel of gedeeltelijk gevraagde subsidie zijn nog de volgende voorwaarden van toepassing.

Bij de aanvang van de verzamelreis dient de aanvrager de nodige visa, onderzoeks-,  uitvoer- en invoervergunningen voor entomologisch materiaal in  bezit te hebben. De aanvrager dient zich er rekenschap van te geven dat het ontbreken van dergelijke vergunningen niet alleen hemzelf in moeilijkheden kan brengen, maar ook direct en indirect schade kan berokkenen aan de Nederlandse entomologie.

Aanvragers wordt erop attent gemaakt, dat vanaf 10 december 2014 het verzamelde materiaal tevens is onderworpen aan het Nagoya Protocol (zie hieronder) De UES aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de aanvrager op  een of meerdere van bovengenoemde voorwaarden in gebreke blijft.

Materiaal dat  uit gesubsidieerde verzamelreizen resulteert, dient afgestaan te worden aan een der wetenschappelijke entomologische musea in Nederland. Dit museum dient in het aanvraagformulier voor de subsidie te worden aangegeven. Sommige musea aanvaarden geen nieuw materiaal zonder de benodigde bescheiden.

Indien sociale media, bv. blogs of websites, worden gebruikt om anderen omtrent de door UES gesubsidieerde verzamelreis te informeren, dient hierin tevens het logo van de UES te worden opgenomen. 

PUBLICATIES OP ENTOMOLOGISCH GEBIED

Indien een uitgave (mede) door de UES is gesubsidieerd dient het logo van de UES in de publicatie te worden opgenomen.

CONGRESSEN/SYMPOSIA

Uitgangspunt bij het subsidiëren van het bijwonen van internationale wetenschappelijke congressen en symposia is dat de aanvrager van de subsidie op de betreffende bijeenkomst zelf een lezing houdt dan wel, als eerste auteur, een poster presenteert. Tevens dient hierbij de positie van Nederland in de internationale entomologenwereld te worden ondersteund c.q. versterkt.

Voor deze subsidiëring gelden de volgende grenzen: De maximale subsidie voor een congres binnen Europa bedraagt € 500, voor een congres buiten Europa wordt maximaal een bedrag van € 1.000 beschikbaar gesteld

Indien een congres/symposiumbezoek (mede) door de UES is gesubsidieerd dient het logo van de UES in de presentatie c.q. op de poster te worden opgenomen.

De UES stelt promovendi (PhD studenten) eenmalig in de gelegenheid, in het kader van hun promotieonderzoek, een subsidie aan te vragen voor het bijwonen van een congres/symposium, voor de presentatie van de eigen onderzoeksresultaten op een internationaal congres.

MSc studenten kunnen, als uitzondering op de algemene regel, eveneens éénmalig voor een vergoeding voor congres/symposiumbezoek in aanmerking komen. Overeenkomstig de voorwaarden voor promovendi dienen ook zij tijdens het congres een presentatie betreffende hun studieresultaten te houden.

Alle subsidieaanvragen van PhD c.q. MSc studenten dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de betreffende (co)promotor of studiebegeleider.

APPARATUUR

De UES beschikt over apparatuur die ter leen kan worden verstrekt. Hiertoe dient de aanvrager zich tot het secretariaat van de UES te wenden. Beschikbaar materiaal wordt middels een bruikleenovereenkomst uitgeleend.

HET NAGOYA PROTOCOL (NP)

Het materiaal dat wordt verzameld tijdens de door UES gesubsidieerde verzamelreizen, valt in principe onder de bepalingen van de EU Verordening 511/2014, waarin de implementatie van het Nagoya Protocol in de Europese Unie is geregeld. Het NP is inmiddels ook door Nederland geratificeerd.  Het gaat in dit kader te ver om de vele aspecten van het NP en de Verordening te bespreken. Vast staat, dat ook insecten beschouwd worden als genetisch materiaal in de zin van het NP.

Voor verdere oriëntatie wordt de lezer verwezen naar de websites:

http://www.absfocalpoint.nl/


 
You are here: Home subsidies general guidelines