VGKS jaarverslag 2017

In het verslagjaar heeft het bestuur van de Stichting zich opnieuw ingezet om invulling te geven aan de statutaire doelstelling, die de ontsluiting omvat en de instandhouding van de door de heer J.M.A. van Groenendael opgebouwde indo-australische Lepidoptera-verzameling.

Bestuur

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

 

In 2017 werden twee reguliere vergaderingen gehouden op 12 mei en 8 december, waarin de lopende zaken werden behandeld.  

Voor overleg en ter voorbereiding van deze vergaderingen was er in augustus een tussentijdse ontmoeting van enkele bestuursleden met de betrokken mensen van Naturalis.

Ook was er in juli een ontmoeting met leden van de familie Van Groenendael, die in Naturalis werden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de collectie van hun voorvader.

 

Subsidies

 

Papillottenproject

Het bestuur heeft in het verleden afspraken gemaakt met Naturalis ter uitvoering van een project waarin de papillotten van de Groenendael-collectie worden geregistreerd en foto’s worden gemaakt van de inhoud.

Maandelijks geeft Naturalis een overzicht van de aantallen ontsloten vlinders.

In 2017 werden de data van 23.846 papillotten met foto van de daarin verpakte vlinders geregistreerd, 6.386  vlinders werden door een specialist geïdentificeerd en 162 exemplaren werden geselecteerd om te worden geprepareerd voor de collectie. Voor dit project werd in 2017 een subsidie van € 39.652 toegezegd.

Maleise vlinders

Er werd door Naturalis een subsidieaanvraag ingediend voor een project getiteld “Kennis over Maleisische vlinders breed inzetbaar”, dat samenwerking en uitwisseling van gegevens beoogt met vele instituten in de wereld. Deze aanvraag had betrekking op het aantrekken van een projectcoördinator. Het VGKS-bestuur ging hierin mee, en stelde een bedrag van maximaal € 27.000 beschikbaar voor de eerste twee periodes van zes maanden van het project. De aanstelling van de projectcoördinator is in februari 2018 gerealiseerd.

Financiën en Beleggingen

De Van Groenendael-Krijger Stichting is een vermogensfonds. Het kapitaal van de stichting is via een vermogensbeheerder voor langere termijn duurzaam belegd in financiële waarden, waardoor de jaarlijkse resultaten aanzienlijk kunnen verschillen. Subsidies worden via de resultatenrekening verwerkt. Het resultaat wordt jaarlijks in het stichtingskapitaal gemuteerd. 

 

Over het jaar 2017 is door de stichting een negatief resultaat geboekt van € 23.285.

Het positieve resultaat over 2016 bedroeg € 10.360. Het verschil is voornamelijk veroorzaakt door enerzijds de hogere subsidieverlening (€ 66.700). Anderzijds was sprake van een toename van de per saldo voordelige koersverschillen (€ 36.300). 

Het resultaat over 2017 wordt en laste gebracht van het stichtingskapitaal