UES - jaarverslag 2017

In het verslagjaar heeft het bestuur van de Stichting zich opnieuw ingezet om invulling te geven aan de statutaire doelstelling, de bevordering van de Entomologie in Nederland.

 

Bestuur

Naast de twee reguliere vergaderingen op 12 mei en 8 december 2017, waarin de lopende zaken werden behandeld, hield het bestuur op 12 mei 2017 een plenair overleg waarin werd nagedacht over mogelijke nieuwe activiteiten waarop de Stichting zich zou kunnen richten. 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

 

Beleid

Nieuw was de formulering van een beleidsplan, dat voortaan uitgangspunt zal zijn voor de activiteiten  van de Stichting. Een verkorte versie van dit beleidsplan is gepubliceerd op de website www.ue-stichting.nl 

De UES is aangesloten bij FIN (de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland) en beijvert zich te voldoen aan de FIN-Code “Goed Bestuur”. 

 

Subsidies

Er werden 34 subsidieaanvragen voor entomologische projecten ontvangen waarvan er 32 werden gehonoreerd met een totaalbedrag van € 65.321.

Voor bezoek aan congressen en symposia werden 19 subsidieaanvragen ontvangen waarvan 18 werden gehonoreerd  met en totaalbedrag van € 11.750.

Een overzicht van de gesubsidieerde projecten van de laatste vijf jaren vindt u op de website.

Ook werden er twee nieuwe microscopen met toebehoren aangeschaft voor een bedrag van 

€ 10.516 en in bruikleen gegeven.

 

Hoewel het bestuur daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt verwijst het subsidieaanvragers nadrukkelijk naar de voorwaarden van het Nagoya-protocol ten aanzien van vangsten op buitenlandse expedities.

 

UE-Leerstoel RUG

Op aanvraag van de UE-hoogleraar aan de Rijks Universiteit Groningen werd een bedrag van 

€ 50.00 toegekend ten behoeve van het project “Bio-bouwers” voor het aantrekken van een veld-assistent.

 

UE-prijzen

De UE-MSc Thesisprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan een meesterwerkstuk op het gebied van de Entomologie, ging dit jaar naar de thesis “Do populations of Dytiscus latissimus choke on their diet of their larvae?” van Ilse Scholten. Deze was voorgedragen door haar begeleiders aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De prijs, die bestaat uit een bedrag van € 500, een oorkonde en de UE-gedenkpenning is uitgereikt tijdens de NEV-Entomologen-dag in 

december 2017.

 

Ook werd besloten om dit jaar de UE-Stimuleringsprijs, die bestemd is voor veelbelovende jonge entomologen, toe te kennen aan Niels-Jan Dek. Hij levert een grote en stimulerende bijdrage aan de kennis van de entomologische fauna van Nederland, in het bijzonder de provincie Zeeland. De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van € 1.250, een oorkonde en de UE-gedenkpenning, is aan hem uitgereikt tijdens de NEV-Wintervergadering in februari 2018.

 

Financiën en Beleggingen

De UES is een vermogensfonds waarvan, conform de statuten van de stichting, het vermogen in stand moet blijven teneinde de subsidieverlening in de toekomst te waarborgen. Uitgaande van dit instandhoudingsbeginsel moet het bestuur van de stichting ook rekening houden met de geldontwaarding. Het kapitaal van de stichting is via een vermogensbeheerder voor de lange termijn duurzaam belegd in financiële waarden, waardoor de jaarlijkse resultaten aanzienlijk kunnen verschillen. Jaarlijks wordt door het bestuur bepaald welk deel van het jaarresultaat aan de subsidiereserve wordt toegevoegd, het resterende deel wordt in het stichtingskapitaal gemuteerd. Over een reeks van jaren wordt beoordeeld of de geldontwaarding in het vermogen is goedgemaakt. Indien blijkt dat de geldontwaarding ruimschoots is goedgemaakt, bestaat extra ruimte voor subsidieverlening.

 

Over het jaar 2017 is door de stichting een resultaat behaald van € 178.523. Dit is aanzienlijk hoger dan het resultaat over 2016 van € 32.606. Het grote verschil is voornamelijk veroorzaakt door een toename van de per saldo voordelige gerealiseerde en ongerealiseerde koers- verschillen. 

Conform het hiervoor geschetste instandhoudingsbeginsel wordt van het resultaat over 2017 

€ 34.199 toegevoegd aan de subsidiereserve, die daarna per eind 2017 € 146.152 bedraagt. Het resterende deel van het resultaat 2017, € 144.324, wordt aan het stichtingskapitaal toegevoegd.

 

Vooruitzichten

Ook naar de toekomst zal het verlenen van subsidies voor entomologische activiteiten de belangrijkste activiteit van het bestuur blijven.

In 2018 zullen verbeterde formulieren voor het aanvragen van de verschillende vormen van subsidie op de website worden gepubliceerd in het Nederlands en Engels.

 

Voorts zullen suggesties uit het plenaire overleg van het bestuur in mei 2017 in het komende jaar om actieve invulling vragen. 

Ook zal het bestuur zich moeten beraden op de mogelijkheden om in 2019 opnieuw een UE-leerstoel aan een van de Nederlandse universiteiten te realiseren gezien het aflopen van de vijfjaar-termijn voor de UE-hoogleraar aan de RUG.